صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بانک رفاه کارگران کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: کارگزاری بانک رفاه کارگران 67,506,439,495
ضامن نقد شوندگی دوم: بانک رفاه کارگران
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی قواعد تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: علی پازکی 27,322
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 172,678 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,511,176
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,470,772
تاریخ محاسبه NAV: 1394/03/05 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,470,772
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود