صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بانک رفاه کارگران کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: بانک رفاه کارگران 105,480,379,286
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی قواعد تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: میر سجاد مسجد موسوی 34,398
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 165,602 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,103,382
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1389/04/15‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,066,468
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/02/01‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,066,468
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود