اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 33,339
تعداد واحدهای باقی مانده: 166,661
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 140,447,043,918
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,271,317
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,212,695
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,212,695
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک رفاه کارگران
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه گذاری : نوشین ناصری ,مسعود زمانی شیشه گران ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : کارگزاری بانک رفاه کارگران
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/26 4,271,317 4,212,695 0 0 96,899 18 63,560 33,339 140,447,043,918
  2 1397/04/25 4,289,738 4,230,779 0 0 96,899 0 63,542 33,357 141,126,092,477
  3 1397/04/24 4,287,368 4,228,415 0 0 96,899 0 63,542 33,357 141,047,234,760
  4 1397/04/23 4,332,882 4,273,279 0 0 96,899 0 63,542 33,357 142,543,757,105
  5 1397/04/22 4,371,970 4,311,742 0 0 96,899 0 63,542 33,357 143,826,776,657
  6 1397/04/21 4,372,043 4,311,815 0 0 96,899 22 63,542 33,357 143,829,201,228
  7 1397/04/20 4,372,068 4,311,880 0 0 96,899 18 63,520 33,379 143,926,233,982
  8 1397/04/19 4,468,090 4,406,565 0 0 96,899 0 63,502 33,397 147,166,060,321
  9 1397/04/18 4,475,682 4,413,632 0 0 96,899 0 63,502 33,397 147,402,058,456
  10 1397/04/17 4,475,779 4,413,729 0 0 96,899 10 63,502 33,397 147,405,309,117
  11 1397/04/16 4,496,962 4,434,806 0 0 96,899 0 63,492 33,407 148,153,567,863
  12 1397/04/15 4,577,094 4,513,791 0 0 96,899 0 63,492 33,407 150,792,231,888
  13 1397/04/14 4,577,195 4,513,893 0 0 96,899 10 63,492 33,407 150,795,624,068
  14 1397/04/13 4,577,285 4,514,001 0 0 96,899 17 63,482 33,417 150,844,384,867
  15 1397/04/12 4,578,647 4,515,091 0 0 96,899 0 63,465 33,434 150,957,550,999
  16 1397/04/11 4,473,537 4,411,487 0 0 96,899 0 63,465 33,434 147,493,655,590
  17 1397/04/10 4,422,829 4,361,566 0 0 96,899 0 63,465 33,434 145,824,587,366
  18 1397/04/09 4,551,254 4,486,683 0 0 96,899 0 63,465 33,434 150,007,749,243
  19 1397/04/08 4,562,565 4,497,832 0 0 96,899 0 63,465 33,434 150,380,517,008
  20 1397/04/07 4,562,652 4,497,919 0 0 96,899 0 63,465 33,434 150,383,426,848