صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بانک رفاه کارگران کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: کارگزاری بانک رفاه کارگران 80,556,589,575
ضامن نقد شوندگی دوم: ندارد ندارد
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی قواعد تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: نوید رفیعی تبریزی 26,877
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 173,123 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,031,956
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,997,231
تاریخ محاسبه NAV: 1395/04/05 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,997,231
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود